Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden voor alle werkzaamheden uitgevoerd door SSE Projects BV met maatschappelijke zetel te Dorpsstraat 6 Bus 21, 3130 Begijnendijk en ondernemingsnummer BE0743843411, hierna genoemd ‘de aannemer’ of ‘SSE Zwembaden’.

Art. 1: Algemeen

Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig zijn in zoverre zij uitdrukkelijk werd aanvaard door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende administratieve vergunningen. De klant bevestigt in bezit te zijn van alle wettelijke toelatingen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Art. 2: Overeenkomst en offerte

Tenzij anders bepaald is onze offerte, met de verstrekte gegevens van de klant, 14 kalenderdagen geldig. Wij zijn enkel gehouden door onze offerte indien deze aanvaarding door de client ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offerte zijn slechts geldig indien deze door ons schriftelijk werden aanvaard. De verbinding in rechte en aanvaarding van de werken van de offerte komt tot stand zodra deze ondertekend is door de klant.

Art. 3 : Wijzigingen en bijkomende werken

3.1. Wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst

Indien er een wijziging is die uitwijkt van de originele offerte of overeenkomst, moet deze schriftelijk of via e-mail worden toegestuurd.

3.2. Bijkomende werken

Onder bijkomende werken wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst van de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is. Bijkomende werken op verzoek van de klant worden aangerekend in regie of tegen vaste prijs. Indien de klant een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat wij kennis hebben van alle relevante informatie op het ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de klant om ons te vergoeden in regie voor alle bijkomende werken die voortvloeien uit het later ter kennis krijgen van deze informatie.

Art. 4: Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, inclusief BTW. Deze prijzen zijn vast of in regie. Onze aanrekening loopt als volgt:
 1. Een voorschot bij ondertekening van de bestelbon/offerte, dit voorschot bedraagt de waarde van de in de offerte vermelde materialen en diensten (met een minimum van 30%) die, voor de aanvang van de werken op onze rekening moet staan.
 2. Een tussenfactuur volgens de vordering van de werken.
 3. Een eindfactuur.

Art. 5: Werkzaamheden en installatie

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden en leveringen niet tot onze verplichtingen.
 • De levering van het water voor het zwembad te vullen alsook de levering van gas-, water, elektriciteit en overige hulpmiddelen die wij nodig hebben om de werken uit te voeren.
 • Grond-, bestrating-, fundering-, sloop- en opruimwerkzaamheden alsook herstelwerkzaamheden van tuin, gazon, bestrating, rioleringen, hagen en omheiningen enz.
Wanneer we de graafwerken starten en blijkt dat de ondergrond niet draagkrachtig genoeg is, zullen wij, in overleg met de klant, de nodige werkzaamheden uitvoeren in regie. Op vraag van de klant kunnen wij voorhandig een dieptesondering uitvoeren. Verplichtingen van de klant en niet van SSE Zwembaden:
 • Herkeuring van elektrische installatie na de oplevering van onze technische installatie
 • Ruimte van de filterinstallatie vorstvrij houden ; waarop wij adviseren om dit met een vorstwachter met thermostaat te doen.
 • Inkuiping voorzien met voldoende afvoermogelijkheden indien er een kelderinstallatie wordt geplaatst. Ons advies is om deze dicht bij het zwembad te bouwen en niet in de kelder.

Art. 6 : Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijnen

 1. De uitvoeringstermijn is steeds indicatief en wordt na akkoord van de offerte meegedeeld alsook wanneer de verstrekte gegevens door de klant zijn meegedeeld.
 2. De klant kan geen schadevergoeding vragen wegens vertraging van de werkzaamheden, noch een ontbinding van de overeenkomst vragen.
 3. Indien de overeenkomst gewijzigd wordt, vervalt de uitvoeringstermijn.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het voorzien en verwijderen van alle signalisatie en borden.

Art. 7 : Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.

Art. 8: Garantie

 • U geniet een garantie van 20 jaar van het zwembad op de waterdichtheid, op voorwaarde dat het zwembad niet gemanipuleerd wordt m.a.w. dat het in de oorspronkelijke installatielocatie blijft.
 • 20 jaar garantie van het zwembad tegen structurele osmose
 • Fabrieksgaranties: 2 jaar op techniek, motoren, filter, pompen tenzij anders vermeld.
 • Fabrieksgaranties: 3 jaar garantie op het rolluik, techniek, motor en sturing.
De garantie geldt vanaf de dag dat het zwembad met water wordt gevuld, dit volgens de instructies van de fabrikant en onze installatienormen. De garanties vervallen:
 • Indien het zwembad geleegd wordt zonder toestemming. Een zwembad is nl. gemaakt om constant met water gevuld te zijn.
 • Indien herstellingen of handelingen aan de kuip worden uitgevoerd door de klant of derden
 • Indien de klant niet jaarlijks door onze servicedienst een controle onderhoud laat uitvoeren.
 • Indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.
 • Indien de gebreken van de installatie het gevolg zijn van ondeugdelijke materialen of hulpstoffen welke door de klant ter beschikking zijn gesteld.
 • Indien de geleverde installaties, op vraag van de klant niet door ons worden aangesloten.

Art. 9: Facturatie en betaling

 1. Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling door de klant hebben wij, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest overeenkomstig (a) de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in commerciële transacties. Indien de klant niet de hoedanigheid van consument heeft of (b) de wettelijke interestvoet indien de klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 150 EUR. Voor elke aanmaning die per post wordt verstuurd, is een vergoeding van 7,5 EUR verschuldigd. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastend de klant.
 2. Elke klacht betreffende een factuur moet binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan ons worden bezorgd. Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden.
 3. Bij niet-betaling van een factuur hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. De niet-betaling van het voorschot vermeld onder art. 4 verleent ons het recht om de overeengekomen werkzaamheden en de overeengekomen uitvoeringstermijnen uit te stellen.

Art. 10 : Beëindiging van de overeenkomst

Bij de beëindiging van de overeenkomst zijnde voor of tijdens de uitvoering van de werken moet er een uitdrukkelijk akkoord zijn alsook dat de klant alle geleverde werken, geleverde materialen en alle andere kosten en lasten voldoet. Bovenop deze kosten komt een vergoeding van 20% van de totale aannemingssom incl. BTW. Dit wegens het verlies van de aanneming.

Art. 11 : Oplevering(en)

Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerkt heden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit.

Art. 12: Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid kan slechts in gedrang komen indien de klant ons onverwijld en deugdelijk in gebreke heeft gesteld overeenkomstig art. 8.2 waarbij de klant ons een redelijke termijn heeft gegund om aan de tekortkoming te verhelpen, en wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien wij zijn uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook als deze te goeder trouw zijn verstrekt. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor:
 1. Indirecte schade.
 2. Schade die het factuurbedrag overstijgt dan wel het plafond van 25.000 EUR (zijde het laagste bedrag van beiden).
 3. Schade tijdens het vervoer/transport.
 4. Door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade.
 5. Schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie.
 6. Het niet-naleven door de opdrachtgever van wettelijke of andere verplichtingen

Art. 13: Overdracht van risico’s

De door de artikelen 1788 en 1789 van het B.W. beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen , goederen of installaties vordert.

Art. 14: Intellectuele eigendom

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van SSE Zwembaden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Art. 15: Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. Wij mogen zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van de schade. Wanneer we dit recht uitoefenen, brengen wij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Art. 16: Privacy en persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de klant worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van opdrachten die de klant heeft toevertrouwd aan de aannemer. Deze gegevens zijn beveiligd ter bescherming en garantie tegen diefstal, hacking, vernietiging of falsificatie. De gegevens van de klant zijn alleen toegankelijk door personen die gemachtigd zijn ze te verwerken en dit uitsluitend in het kader van de opdrachten die de klant heeft toevertrouwd.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven.

Artikel 18: Leveringstermijnen en prijsstijgingen

Als gevolg van de actuele marktsituatie zijn onze leveringstermijnen van goederen indicatief. De opdrachtgever erkent dat vertragingen in de levering of aanvoer van grondstoffen een vertraging kunnen betekenen in de leveringstermijn van de producten, zonder dat dit kan beschouwd worden als een wanprestatie in hoofde van SSE Zwembaden, of aanleiding kan geven tot enige vergoeding. De op onze offertes vermelde prijzen kunnen niet meer voor een langere periode worden gegarandeerd. Eenheidsprijzen en toeslagen op offertes kunnen ten allen tijde worden herzien in functie van de op dat moment geldende tarieven. De genoemde prijzen in de offerte zijn gebaseerd op de door de leverancier afgegeven prijzen. Mogelijke toekomstige prijsstijgingen bij het daadwerkelijk afnemen van producten of diensten is voor rekening en risico van de opdrachtgever.